Wie is Bindus

WIE IS BINDUS

Wie is Bindus?


Bindus die erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als koepelorganisatie, is opgericht in 1993. Bindus is een Vlaamse socio-culturele federatie van verenigingen voor minderheden. In Antwerpen, Brussel en Limburg hebben wij secretariaten waar wij onze activiteiten opzetten en reeds partners hebben in sociaal-cultureel werk met minderheidsgroepen. Er zijn een meer dan honderd verenigingen bij ons aangesloten, waar wij gezamenlijk activiteiten mee ontplooien.


Het hart van Bindus zijn de verenigingen. Bindus zet in op het versterken van de verenigingen, zodat zij op lokaal vlak hun gemeenschapsvormende en activerende rol kunnen spelen. Vanuit de centrale werking ondersteunt Bindus de verenigingen en stimuleert hen elkaar te ondersteunen. 


Onze missie

Bindus is een brede koepel, die diverse gemeenschappen verenigt. Bindus zet haar expertise en ervaring in om deze gemeenschappen te activeren en hun culturele identiteit te behouden en te ontwikkelen. Via communicatie, vorming en dienstverlening bevordert Bindus participatie van de leden van deze gemeenschappen in alle sectoren van de maatschappij. Zo bouwt Bindus bruggen. Bindus behartigt de belangen van haar achterban. Als spreekbuis gaat Bindus constructief de dialoog aan met beleidsmakers en organisaties over alle thema’s, die de leden van de gemeenschappen bezighouden en hun maatschappelijke positie beïnvloeden.


Onze visie

Bindus streeft naar volwaardig burgerschap voor iedereen. Om dat doel te bereiken bouwt Bindus bruggen tussen alle gemeenschappen, die zich bij Bindus aansluiten en de rest van de maatschappij. Over die bruggen gaat het verkeer in twee richtingen. Het gaat van verenigingen en hun leden naar maatschappelijke organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Het gaat omgekeerd van maatschappelijke organisaties naar de achterban van Bindus. Om het verkeer over deze bruggen vlot en doelmatig te laten verlopen, luistert Bindus goed naar de aangesloten verenigingen, zet zij haar ervaring en expertise in, bouwt zij een vertrouwensband met de achterban en partners op en stelt Bindus zich op als aanspreekpunt, gesprekspartner en spreekbuis.


Als sociaal-culturele vereniging werkt Bindus haar activiteiten uit binnen de vier pijlers van sociaal-cultureel werk: gemeenschapsvorming, cultuur, maatschappelijke activering en educatie. Daarbij is Bindus gericht op wat verenigingen verlangen en nodig hebben. Bindus levert maatwerk in begeleiding en ondersteuning, maar neemt niet de verantwoordelijkheid van de verenigingen over. Bindus zorgt er juist voor dat via vorming en overkoepelende dienstverlening de vrijwilligers in de verenigingen voldoende bagage hebben om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten en maatschappelijk actief te zijn. Bindus vormt een brug tussen individuele verenigingen en andere organisaties, waarmee ze kunnen samenwerken.


Meer info vind je op:

www.bindusvzw.be
DESGUINLEI, 2018 ANTWERPEN