fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

WIE IS WIE?

Deze website, inclusief subdomeinen en de aangeboden diensten, wordt beheerd door Bindus vzw. Ingeschreven in het KBO onder volgend nummer: 0451.931.908

Bindus vzw, met maatschappelijke zetel te Brederodestraat 188, 2018 Antwerpen, BE

Ingeschreven met ondernemingsnummer 0434.153.588, info@bindusvzw.be

Gebruiker; Eenieder die onze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Bezoeker; Eenieder die een festivalticket wil reserveren via onze website en/of die reeds een festivalticket op zijn naam heeft staan. Wordt verder ook naar verwezen als koper.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze tekst regelt ieder gebruik van de website, inclusief de diensten die via de website worden aangeboden. Zodra men als gebruiker de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze algemene voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Stel dat je niet akkoord gaat met onze website en/of deze Algemene Voorwaarden, kunnen we jou enkel aanraden er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaats treden van deze Algemene Voorwaarden. Dit zal slechts het geval zijn indien hierrond wilsovereenstemming bestaat en deze schriftelijk zijn vastgelegd. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Uiteraard zal iedere wijziging slechts voor de toekomst werken, waardoor je nooit tot iets ongewenst gebonden bent. Wij raden alleszins aan om geregeld kennis te nemen van mogelijke wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden.

Informatie op onze website

Bindus vzw besteedt de grootste zorg aan haar websites en de informatie die hier op verschijnt. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Dit betreft een middelenverbintenis. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van handelingen die de gebruiker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnen er op de website ook informatie en bestanden die afkomstig zijn van derde partijen. Deze derde partijen, en niet Bindus vzw, zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud. Wij zijn niet verplicht deze inhoud voorafgaand te controleren, zelfs indien we de inhoud zelf op de website plaatsen.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Iedere afwijzing van aansprakelijkheid door Bindus vzw moet steeds op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden. De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Heb je een vraag of opmerking? Wij maken tijd voor jou. Wij vinden jouw mening belangrijk. We proberen onze website en onze aangeboden diensten, zo correct mogelijk te doen verlopen maar zitten niet steeds in de juiste positie om gebreken of andere problemen op te merken. Bijgevolg vragen we jou, als gebruiker, om iedere nuttige opmerking of klacht aan ons door te geven. Dit kan op emailadres info@bindusvzw.be. Wij doen al het nodige om jouw klacht of opmerking zo snel mogelijk van een effectief, daadwerkelijk antwoord te voorzien.

FESTIVALTICKET NODIG?

Dit zijn onze VERKOOPSVOORWAARDEN:

Wat biedt Sultan der Maanden jouw aan?
Afhankelijk van wat je nodig hebt als bezoeker, kunnen wij je het volgende aanbieden;

  • FESTIVALTICKET; dit is het ticket dat jou toegang geeft tot het festivalterrein voor de respectievelijke duur van keuze (combi- of dagticket). Dit festivalticket moet je aan de Bindus-check-in aan de ingang van het festivalterrein ruilen voor een festivalbandje. Enkel met dit festivalbandje krijg je toegang tot het festivalterrein. Dit ticket is inclusief de maaltijd die we als iftar aanbieden.
  • Met jouw festivalticket krijg je toegang tot de gehele programmatie op de door jou gekozen dag(en). Onze prijzen zijn deze zoals ze staan vermeld op de Website, steeds uitgedrukt in euro (inclusief BTW en taksen en servicekosten)

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze tickets te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen werken slechts voor de toekomst. Heb je al een ticket gekocht dan verandert er niets voor jou.

Het PDF-bestand moet je afprinten en geldt als enig geldig toegangsbewijs. Jouw ticket is je festivalticket. 

Enkel de eerste aanbieder van het originele festivalticket wordt toegang verleend tot het evenement. De aanbieder moet in staat zijn om zijn identiteit te linken aan de identiteit op het ticket.

De houder van een gekopieerd festivalticket zal de toegang worden geweigerd. Zorg er dus voor dat niemand jouw festivalticket kan kopiëren.

Heb ik een herroepingsrecht op mijn tickets?

Als consument beschik je niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is niet van toepassing omdat het over een dienst gaat voor vrijetijdsbesteding, c.q. de reservering van de tickets, die bovendien onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht van zodra Bindus vzw de overeenkomst heeft uitgevoerd. Jouw reservatie wordt onmiddellijk en automatisch uitgevoerd na betaling.

 

AANSPRAKELIJKHEID – AFGELASTING – OVERMACHT – PROGRAMMAWIJZIGINGEN

Het Sultan der Maanden team is enkel aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare tekortkoming, ongeacht of deze een contractuele of buitencontractuele aard heeft, voor zover deze aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt. Onze totale aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het Sultan Der Maanden ticket. De aansprakelijkheid voor iedere vorm van indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.

Het is uiteraard mogelijk dat de afgelasting het gevolg is van overmacht; dit is iedere situatie buiten onze wil om die ons, zelfs tijdelijk, verhindert onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. In zo’n geval zijn wij niet verplicht het festival te laten doorgaan, uiteraard afhankelijk van de situatie. Er zal geen sprake van terugbetaling of schadevergoeding zijn in geval van overmacht behoudens uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.

Wijzigingen in het programma geven geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het festivalticket.

Scroll naar boven