fbpx

Algemene voorwaarden standhouders

Algemene voorwaarden - Standhouders

Bindus vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, gesticht op 3 januari 1994.

Artikel 1. – Algemene bepalingen – Door hun deelnameformulier te ondertekenen, verbinden de standhouders zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven, alsook van alle documenten en richtlijnen die betreffende de het festival Sultan der Maanden worden uitgevaardigd en evenals elke nieuwe andere bepaling die in het belang van het festival Sultan der Maanden door de organisatoren zou worden aangenomen.  Als het festival Sultan der Maanden niet kan plaatsvinden om redenen buiten de wil van de organisatoren om, zullen de standhouders hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.  De bedragen, die nog beschikbaar zijn na betaling van alle onkosten, zullen onder de standhouders verdeeld worden naar rato van de bedragen die gestort werden door deze standhouders die hiermede afzien van het recht op schadevergoeding ten laste van de organisator.

Artikel 2. – Toegelaten – standhouders dient zijn commerciële binding met de firma waarvan hij de producten tentoonstelt, in zijn hoedanigheid van eigenaar, algemeen of exclusief agent of aangestelde verdeler, op aanvraag van de organisator, te bewijzen.

Artikel 3. – Deelnameformulier – De organisatoren hoeven geen rekening te houden met afwijkende deelnemingsvoorwaarden die de standhouders eenzijdig aan hun verbintenis tot deelname toevoegen. De organisatoren hebben het recht, standhouders, producten, diensten of reclames te weigeren, waarvan de aanwezigheid onverenigbaar is met het commercieel karakter, de doelstellingen, het voorkomen en de standing van de het festival Sultan der Maanden. Het Algemeen reglement geldt als contract tussen de standhouder en de organisatoren die het integraal zullen ten uitvoer leggen, in toepassing van artikel 1134 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. – Inplanting – De organisatoren beslissen over de algemene indeling van de het festival Sultan der Maanden. Deze zal rekening houden met de door de exposant geuite voorkeur van standruimte. Nochtans zal een standhouder zich in geen geval ontbonden kunnen achten van zijn contract indien het niet mogelijk is hem de gewenste standruimte of de gewenste oppervlakte toe te wijzen. Het is niet toegelaten een toegewezen standruimte geheel of gedeeltelijk door te verhuren of af te staan aan derden, zonder formeel akkoord van de organisatoren.

Artikel 5. – Facturatie- en betalingsvoorwaarden Alle facturen dienen betaald te worden binnen  de 14 dagen na ontvangst van de factuur. De inrichters kunnen de deelname aan of de toegang tot de het festival Sultan der Maanden verbieden aan standhouders die aan bovenvermelde betalingsvoorwaarden niet hebben voldaan.  Zij kunnen overgaan tot sluiting van de standruimte.  Geen enkele sanctie vanwege de organisatoren kan aanleiding geven tot enige schadeloosstelling.

Artikel 6. – Contractbreuk – Indien de exposant éénzijdig zijn deelnemingscontract verbreekt of de deelnemingsvoorwaarden niet eerbiedigt, blijft de volledige of gedeeltelijke  deelnameprijs verschuldigd, zoals hieronder gespecifieerd en hebben de organisatoren het recht om onmiddellijk te beschikken over de toegekende standruimte. De door de exposant aangevoerde redenen tot verbreking, toeval en overmacht inbegrepen, zijn aan de inrichters niet tegenstelbaar.

  • Annulatie vanaf 16 maart: 100% van het totale bedrag blijft verschuldigd
  • Annulatie tijdens opbouw of niet verschijnen: 100% van het totale bedrag blijft verschuldigd

Artikel 7. – Handelspraktijken – Sancties – Enkel de producten en artikels die regelmatig ingeschreven zijn op de het festival Sultan der Maanden mogen er tentoongesteld of te koop aangeboden worden. De standhouders zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de handelingen en praktijken van hun personeel, hun gevolmachtigden, hun vertegenwoordigers en hun standenbouwers, zowel in de standruimte als elders tijdens het festival Sultan der Maanden , of in de onmiddellijke omgeving, zoals toegangswegen en parkeerplaatsen. De organisatoren behouden zich het recht voor om ter bescherming en vrijwaring van de belangen van het festival Sultan der Maanden en van de standhouders, maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld uitsluiting, toegangsweigering, bewarend beslag op betwiste documenten of producten. Om zwaarwichtige redenen of ingeval van een zware fout kunnen de organisatoren ten allen tijde een standhouder uitsluiten. In dit geval verschuldigd, zal de standhouder de totaliteit van alle bedragen dienen te betalen. Worden als een zware fout beschouwd in een niet limitatieve opsomming:

  1. overtredingen van het Algemeen reglement die het festival Sultan der Maanden in het gedrang kunnen brengen; 2. de activiteiten, handelingen en gedragingen die het festival Sultan der Maanden of de standhouders nadeel berokkenen; 3. het niet tijdig betalen van de facturen; 4. het verstrekken van foutieve, valse of onvolledige inlichtingen; en 5. het niet bemand zijn van de standruimte of het verwijderen van producten en decoratie tijdens de openingsuren van de het festival Sultan der Maanden …

Artikel 8. – Inrichting en ontruiming van de standruimte – Alle praktische regelingen hieromtrent worden omschreven in het communicatiedossier van het festival Sultan der Maanden en aan elke standhouder vóór de opening van de het festival Sultan der Maanden wordt toegestuurd.

Artikel 9. – Inwendige orde – Het is verboden om publiciteitsmateriaal uit te delen buiten de standruimte. Het is evenmin toegelaten publiciteitsvoorwerpen uit te delen die op storende wijze het festival Sultan der Maanden kunnen gedragen worden. Geen verkoop via geluidsversterking (microfoon). De organisatoren verwerpen alle verantwoordelijkheid bij het niet naleven door de standhouder van de wetgeving inzake douane, accijnzen, Sabam en billijke vergoeding. De organisatoren verzoeken hun buitenlandse standhouders die belastbare handelingen zouden stellen in Belgie (op de het festival Sultan der Maanden GG-LF) zich in regel te stellen met de na te leven formaliteiten op het vlak van de BTW. Zij dienen in België voor btw-doeleinden geïdentificeerd te worden, zelf wanneer de belastbare handelingen toevallig zijn.

Artikel 10. – Elektriciteit – De levering en verdeling van elektriciteit wordt exclusief verzekerd door de technische diensten van de Sultan der Maanden. De uitgevoerde elektrische installaties in de hallen van en in de standruimtes dienen conform te zijn met het ‘Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming’, met het ‘Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties’, en met het eigen technisch reglement van

Artikel 11. – Brandveiligheid – De brandkranen en blusapparaten dienen ten allen tijde vrij en volledig toegankelijk te blijven, zonder dat ook maar één voorwerp verplaatst dient te worden.  De aanduidingen betreffende de ligging van brandkranen, brandblusapparaten en alarmknoppen worden op de plannen aangeduid en worden op het terrein zelf duidelijk gesignaleerd.

Het gebruik van elk voorwerp in de standruimte dat bijzondere gevaren voor brand en/of ontploffing kan opleveren is ten stelligste verboden.  Alle brandbare materialen en tentoongestelde goederen moeten brandvrij gemaakt worden.  Een attest kan worden aangevraagd door de inrichters of de brandweer. Waterkranen, brandmelders, brandblusapparaten en elektrische schakelkasten moeten vrijblijven en steeds vlot kunnen worden bereikt.

Artikel 12. – Nooduitgangen – Alle uitgangen van het festival Sultan der Maanden moeten volledig vrij blijven, zij zijn aangeduid met pictogrammen.

Artikel 13. – Aansprakelijkheid – Verzekering  – De standhouders dragen er zorg voor dat de geldende wetgeving en reglementeringen inzake douane, accijnzen (reglementering op het schenken van drank), inzake belastingen ( invoer en BTW , het stellen van belastbare handelingen en te vervullen BTW formaliteiten), sociale wetgeving (DIMONA-aangifte), Sabam, billijke vergoedingen (gebruik maken van muziek) en handel (prijzen en concurrentie) nageleefd worden. In geen enkel geval zullen de organisatoren verantwoordelijk gesteld kunnen worden bij inbreuk op de geldende wetten en reglementeringen. De standhouders zijn aansprakelijk voor elke beschadiging door henzelf of door hun aangestelden aangebracht aan de tentoonstellingsgebouwen en installaties op de omliggende terreinen.  Alle kosten voor herstellingen zullen aan de standhouders worden doorgerekend. De burgerlijke aansprakelijkheid van elke deelnemer tegenover derden wordt automatisch gedekt door zijn deelname met uitzondering van de aansprakelijkheid die het gevolg is van een verzwaring van het risico ondermeer door een inbreuk op onderhavig reglement. De exposant dient zijn standruimte en de tentoongestelde goederen te verzekeren tegen “alle risico’s”, door zich aan te sluiten bij een verzekering

Artikel 14. – Betwistingen – Bij betwistingen is de Belgische Wetgeving bepalend en zijn uitsluitend de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Door de ondertekening van het contract kiezen de standhouders tijdens de opbouwperiode, de het festival Sultan der Maandenperiode en de afbouwperiode woonst op hun stand.  Alle betekeningen kunnen dus op de stand gebeuren

Scroll naar boven