Wie is UTV

WIE IS DE UNIE VAN TURKSE VERENIGINGEN

UTV

Wie is UTV?


De Unie van Turkse Verenigingen (UTV) die erkend is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als koepelorganisatie, is opgericht in 1993. UTV is een Vlaamse socio-culturele federatie van verenigingen voor minderheden. In Antwerpen, Brussel en Limburg hebben wij secretariaten waar wij onze activiteiten opzetten en reeds partners hebben in sociaal-cultureel werk met minderheidsgroepen. Er zijn een meer dan honderd verenigingen bij ons aangesloten, waar wij gezamenlijk activiteiten mee ontplooien.


Het hart van UTV zijn de verenigingen. UTV zet in op het versterken van de verenigingen, zodat zij op lokaal vlak hun gemeenschapsvormende en activerende rol kunnen spelen. Vanuit de centrale werking ondersteunt UTV de verenigingen en stimuleert hen elkaar te ondersteunen. 


Onze missie

UTV is een brede koepel, die diverse gemeenschappen verenigt. UTV zet haar expertise en ervaring in om deze gemeenschappen te activeren en hun culturele identiteit te behouden en te ontwikkelen. Via communicatie, vorming en dienstverlening bevordert UTV participatie van de leden van deze gemeenschappen in alle sectoren van de maatschappij. Zo bouwt UTV bruggen. UTV behartigt de belangen van haar achterban. Als spreekbuis gaat UTV constructief de dialoog aan met beleidsmakers en organisaties over alle thema’s, die de leden van de gemeenschappen bezighouden en hun maatschappelijke positie beïnvloeden.


Onze visie

UTV streeft naar volwaardig burgerschap voor iedereen. Om dat doel te bereiken bouwt UTV bruggen tussen alle gemeenschappen, die zich bij UTV aansluiten en de rest van de maatschappij. Over die bruggen gaat het verkeer in twee richtingen. Het gaat van verenigingen en hun leden naar maatschappelijke organisaties die iets voor hen kunnen betekenen. Het gaat omgekeerd van maatschappelijke organisaties naar de achterban van UTV. Om het verkeer over deze bruggen vlot en doelmatig te laten verlopen, luistert UTV goed naar de aangesloten verenigingen, zet zij haar ervaring en expertise in, bouwt zij een vertrouwensband met de achterban en partners op en stelt UTV zich op als aanspreekpunt, gesprekspartner en spreekbuis.


Als sociaal-culturele vereniging werkt UTV haar activiteiten uit binnen de vier pijlers van sociaal-cultureel werk: gemeenschapsvorming, cultuur, maatschappelijke activering en educatie. Daarbij is UTV gericht op wat verenigingen verlangen en nodig hebben. UTV levert maatwerk in begeleiding en ondersteuning, maar neemt niet de verantwoordelijkheid van de verenigingen over. UTV zorgt er juist voor dat via vorming en overkoepelende dienstverlening de vrijwilligers in de verenigingen voldoende bagage hebben om kwaliteitsvolle activiteiten op te zetten en maatschappelijk actief te zijn. UTV vormt een brug tussen individuele verenigingen en andere organisaties, waarmee ze kunnen samenwerken.

Meer info vind je op:

www.utvweb.be
DESGUINLEI, 2018 ANTWERPEN